NYHEDER - Nyhedsbrev nummer 7 – juni 2024

Tirsdag d. 18. juni 2024

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse mere om

Genopbygning af diger, nye bølgebrydere (fase 1), dialog møde den 17. august om sikring af kysten ved Ulvshalevej (fase 2).

 

Ansøgning om nye bølgebrydere

Vordingborg Kommune er gået i med at behandle vores ansøgning. Kommunen oplyser, at ansøgningen betragtes som en ansøgning efter kystbeskyttelsesloven, der skal myndighedsbehandles af kommunen. Ansøgningsmaterialet har været i intern høring og er nu sendt i ekstern høring – blandt andet til Kystdirektoratet.

Materialet finder du på digelagets hjemmeside: Dige projekter -> Cowi – notat og rapporter. Link: https://www.ulvshale-digelag.dk/cowi---rapporter-.asp

Man må stadig væbne sig med tålmodighed, for ansøgning, sagsbehandling, udbud og aftaler tager tid. Lang tid. Vi håber i den grad, at tilladelse bliver givet, så det kan lade sig gøre at få bygget de nye bølgebrydere inden den kommende vinter.

Bestyrelsen har forespurgt kommunen, om sagen kan behandles efter kystbeskyttelseslovens kap. 1 a, men kommunen er endnu ikke vendt tilbage med et klart svar.

 

Status på reetablering af diger

 

Nordre Dige langs Ulvshalevej: 

ST. 1400 – ST 1965: Diget og for diget langs stensætningen er reetableret med lerjord efter LE34 kote målinger fra 2017-2019.

 

I uge 23 blev der sprøjtesået med digegræs og gødning. Græsdækket skulle gerne vokse frem de nærmeste uger. Det styrker diget med et tæt og dybt rodnet - det fungerer som en armering, der skal kunne holde, når bølgerne brydes på diget.

     

Det forudsætter at de opsatte dige overgange ned til stranden respekteres. Ingen færdsel andre steder på digerne.

 

ST. 1965 - ST. 2260: Strækningen efter stensætningen mod vest til ”det grønne hus”:

Digelaget mangler fortsat afklaring fra Vordingborg Kommune om denne sidste del af diget langs Ulvshalevej. Digelaget er løbende i dialog med kommunen og håber snarest at få tilladelse til genopbygning af det forsvundne jord/sand materiale. Til denne del har COWI udarbejdet stregtegninger med opmålinger af strækningen, som er sendt til Vordingborg Kommune

 

Nordre Dige ved Fællesskov (fra ST. 300 til ST. 500): 

Inden udgangen af uge 26 forventer Bo Rasmussen Eftf. A/S at være færdig med den sidste del af den kollapsede digestrækning ved Fællesskov. 

Diget genopbygges med sand, fiberdug føres ned til foden af diget og afsluttes med et lag lerjord på toppen af diget. 

De frigravede sten fra stranden langs dige foden lægges derefter tilbage. 

Der afsluttes snarest muligt med græssåning.

 

Fra Husmændenes vej til ST. 700:  Diget er nu reetableret med sand, fiberdug og lerjord. I uge 23 blev der samtidig sprøjtesået med dige græs på den færdige del af diget fra Bøndernes vej til Husmændenes vej. 

 

 

Stations numre per 200 m.  

 

Er diget godt nok?

 

Medlemmer har spurgt, om diget ved Ulvshalevej nu er genopbygget efter forskrifterne – og om arbejdet i det hele taget blev gjort på den korrekte måde, da diget blev forstærket i 2019 (st. 1615-1965)? Den gang blev der udført tilsyn af dige ingeniør Sv. Aage Sørensen, som har oplyst, at arbejdet foregik i overensstemmelse med tilladelsen, og det blev godkendt af Vordingborg Kommune i 2019.

I forhold til reetableringen i 2023-2024 er der aftalt en faglig inspektion med Cowi i juni måned.

Vi venter som nævnt stadig på, at Vordingborg Kommune giver svar på, hvad vi må gøre på den sidste del af strækningen op til det grønne hus (st. 1965 - 2260). I et habitatområde er der krav om, at det skal ske med de samme materialer og samme opbygning. Cowi har sendt deres vurdering af forholdene før stormen i oktober.

Vi arbejder selvfølgelig på, at vores diger er så sikre som muligt. Det er vigtigt, at der er faglig dokumentation for arbejdet med vores diger.

 

Dialogmøde om Fase 2 – beskyttelse af kysten ved Ulvshalevej

Vi inviterer til dialogmøde den 17. august klokken 12.30-17.30 i Mønshallerne. Det handler om beskyttelse af kysten langs Ulvshalevej. Formålet er at blive klogere på situationen i dag og i fremtiden, at få en klar forståelse af muligheder og løsninger, samt i fællesskab at beslutte, hvilke løsninger vi skal arbejde videre med.

Vi byder på kaffe/the og kage.

Invitation bliver udsendt i juni måned. Tilmeldingsfrist er den 1. august. For at skabe plads til den gode dialog kan der deltage maks. 1 person fra hver husstand.

Vi glæder os til hyggelig og konstruktiv eftermiddag.

 

Græsslåning og plantning på digerne

Vi har fået henvendelser på græsslåning af digerne, de går ofte på spørgsmål om reglerne for det.

Af vores vedtægter §3 stk. 6 fremgår: ”Digerne skal om nødvendigt slås for græs og ukrudt en gang om året, hvilket arbejde kan bortliciteres til Digelagets medlemmer,…”

Kystdirektoratet anbefaler, at græsset bliver slået to til tre gange i løbet af vækstsæsonen for at opnå et tæt og effektivt rodnet.

Græsslåning er et tilbagevendende emne, så der er brug for, at vi forholder os til det på vores generalforsamling, hvor man kan foreslå ændring af vedtægter.

Vi har også fået flere henvendelser på, om det er tilladt at plante på digerne. Det er ikke tilladt hverken at plante eller sætte forårsløg i vores diger.

 

Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen 

  

Download: Nyhedsbrev nummer 7 - juni 2024 (pdf - 692 kb)