NYHEDER - Nyhedsbrev nummer 6 – april 2024

Mandag d. 29. april 2024

Nyhedsbrev nummer 6 – april 2024                            Den 29. april 2024

 

Vi takker for den store opbakning til digelagets generalforsamling den 6. april. Alle os medlemmer af digelaget vil i grunden opnå det samme; vi skal sikre vores diger så godt som muligt, så vi ikke er truet af oversvømmelse.

Dette nyhedsbrev handler om generalforsamlingen, bestyrelsesarbejdet og de forskellige opgaver, vi har gang i.

 

Velbesøgt og livlig generalforsamling

Omkring 300 medlemmer deltog i digelagets generalforsamling i Mønshallerne den 6. april (242 stemmeberettigede). Vi er meget glade for den store opbakning til bestyrelsens indstillinger i forhold til forslag, valg af bestyrelse, godkendelse af regnskab, godkendelse af beretning med mere.

Den (meget) lange generalforsamling med de mange kommentarer og afstemninger blev afviklet med et ”myndigt overblik” af dirigenten adv. Anders Stoltenberg. Hele 16 forslag, inklusive bestyrelsens, skulle forsamlingen forholde sig til.

Stor tak til Jens Mikkelsen for at påtage sig det omfattende hverv som referent.

En særlig tak til de medlemmer, der passede indgang, og dem som talte stemmer op. Det fungerede upåklageligt. Man kan sagtens fornemme, at der efterhånden er en vis erfaring i at håndtere store generalforsamlinger.

Afgående formand Ege Lau Frandsen blev takket for sin store indsats som formand i en udfordrende tid.

 

Den nye bestyrelse består af

Alex Friis Hansen (formand), Michael Lippert (kasserer), Dorte Egestad (sekretær), Ole Lie (teknisk ansvarlig) og Pia Stoklund Winther. Suppleanter er Berit Koertz og Per Flemming Christensen (suppleanter erstatter bestyrelsesmedlemmer, som varigt udtræder).

Vi arbejder naturligvis for at følge op på generalforsamlingens beslutninger, det er den vigtigste opgave. Denne bestyrelse er – lige som den foregående - meget optaget af, at vi skal finde fælles løsninger på fælles udfordringer. På et fagligt grundlag bør vi sikre alle vores medlemmer mod oversvømmelse, uanset hvor vi bor. Det er krævende processer, der tager lang tid.

Grundejerforeningen og digelaget skal bidrage med planer for løsninger, der samlet kan forhindre, at vi er udfordret af ”vand fra alle sider”. Vi har haft en vinter med nedbørsmængder, der slår de allerfleste rekorder – og nu forlader vi april måned, den mest regnfulde i 150 år.

Heldigvis er der mange muligheder for løse det.

 

Bestyrelsesmøder, dagsordener, referater og nyhedsbreve

Vi har almindelige bestyrelsesmøder en gang om måneden, næste gang er den 23.maj. Som noget nyt kommer dagsordenen op på hjemmesiden under fanen ”Bestyrelsen”. Her udsendes også beslutningsreferat umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Vi skriver nyhedsbreve en gang om måneden med uddybende bemærkninger om det, der sker inden for digelagets arbejdsområde. Vi håber, at vores medlemmer på denne måde vil opleve, at man løbende får en bedre orientering. Vi evaluerer ordningen efter tre måneder.

 

Forslag på generalforsamlingen

Som udgangspunkt arbejder vi konkret videre med de forslag, som generalforsamlingen har vedtaget den 6. april - dem vender vi lige her:

-            Muligheder for kystsikring af strækningen langs Ulvshalevej (forslag 5.1). Med næsten fuldstændig tilslutning blev det vedtaget, at COWI arbejder videre med at undersøge disse muligheder, blandt andet ved et medlemsmøde (”Idéfabrik) i sommer. Vi er meget tilfredse med, at der er så stor opbakning til det videre arbejde med at sikre os alle sammen. Plancher fra fremlæggelse: Der er et link i nederst i referatet på hjemmesiden.

 

-            Anmodninger om økonomisk bidrag i.ht. kystbeskyttelseslovens kap. 1a (pkt. 5.2.10) og omgående sikring af strækningen st. 1150-1480 (pkt. 5.2.11) blev begge vedtaget. Anmodninger er sendt frem til Vordingborg Kommune.

 

For bestyrelsen er der megen god inspiration at hente i de øvrige forslag. Forslag og oversigt blev sendt ud med indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen. Se også referatet fra generalforsamlingen.

 

Status på reetablering af diger

Nordre Dige ved Ulvshalevej: Der kan være enkelte tilpasninger hist og her. Herefter skal der sås græs. Vi mangler fortsat afklaring på strækningen fra stensætningen til ”det grønne hus”: hvad må vi, og hvordan skal det gøres? Vi efterspurgte billeder på generalforsamlingen, og meget hurtigt sendte et medlemmer billeder og videoer, der viste, hvordan det så ud i perioden 2021-2023. Mange tak for det. Vi er i dialog med Vordingborg Kommune - vi håber, at der snart kommer en afklaring.

Nordre Dige ved Fællesskov (fra st. 300 til st. 700): Entreprenørmaskiner vil de næste 3-4 uger være i gang med den 365 meter ødelagte dige strækning ved Fællesskov. Diget genopbygges med sand, fiberdug føres ned til foden af diget og afsluttes med et lag lerjord på toppen af diget. De frigravede sten fra stranden langs dige foden lægges derefter tilbage. 

Der afsluttes med sprøjtesåning af dige græs.  

 

Fase 1 ansøgning er lige på trapperne

Vi har ventet og ventet; nu får bestyrelsen langt om længe ansøgningen til gennemsyn. Det er et spørgsmål om ganske få dage. Ansøgningen drejer sig færdiggørelse af bølgebrydere ud for Nordre Dige ved Fællesskov. Det blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i november måned.

Vi må erkende, at kystsikring er en langsommelig og indviklet affære, der tager (mindst) dobbelt så lang tid, som man regner med. Der skal undersøges, der skal planlægges, der skal besluttes, økonomien skal på plads, der skal myndighedsbehandles og godkendes her og der. Og rent praktisk arbejder man i øvrigt ikke med kystanlæg om vinteren. Vi må alle væbne os med tålmodighed.

 

Kryds i kalenderen: Medlemsmøde den 17. august 2024 i Mønshallerne

Hvordan kan man sikre Nordre Dige ved Ulvshalevej? Hvad skal Fase 2 indeholde? Muligheder og idéer?

Som aftalt på generalforsamlingen vil vi gerne holde et møde med jer medlemmer for nærmere at drøfte den næste fase. Bestyrelsen har besluttet at reservere en af hallerne til et formiddagsmøde lørdag den 17. august. Fra COWI deltager Peter F. Klagenberg.

Heldigvis behøver vi ikke at begynde ved ”år 0”, idet vi i flere omgange er blevet orienteret om udfordringerne i vores område.

Vi sender et foreløbigt program ud i slutningen af juni måned. Det endelige program bliver udsendt i slutningen af juli måned. Vi krydser fingre for, at der ikke kommer ukendte forhindringer i vejen.

 

 

Med venlig hilsen

Ulvshale-Fællesskov Digelag

Bestyrelsen

 

Download: Nyhedsbrev nummer 6 - april 2024 (pdf - 222 kb)