NYHEDER - Nyhedsbrev nummer 5 – marts 2024

Torsdag d. 7. marts 2024

Kære medlemmer af Ulvshale-Fællesskov Digelag

                                                                                      Den 7. marts 2024

Bedst mulig sikring

De alvorlige hændelser i efteråret og vinteren har med al tydelighed vist os, at vi skal arbejde videre med en samlet plan for at sikre os imod oversvømmelser

Takket være de midlertidige foranstaltninger efter stormfloden i oktober har vi undgået gennembrud på vores udsatte diger - men vinterens storme, vandmættede jorder og helt usædvanlige nedbørsmængder har givet store udfordringer og adskillige oversvømmelser i vores område. COWI har i forundersøgelsen peget på mulige højvandshændelser – de har vist sig at være virkelighed. Fælles løsninger er nødvendige, når alle skal sikres.

 

Status på genopbygning af diger

Der mangler fortsat et lag ler på Nordre Dige ved Ulvshalevej. Vi har endelig fundet egnet lerjord, og forventer at udbedre denne vigtige del af kystsikringen indenfor de næste uger. Inden sommeren 2024 skal Nordre Dige ved Fællesskov Strandvej også reetableres. Indsatsen har fulgt anbefalingerne fra COWI (COWI Notat om straks håndtering og vinterdepot af sten på stranden ved Ulvshale-Fællesskov af 24 .nov. 2023)

 

Stor opbakning

Mange tak for den store opbakning på tre ekstraordinære generalforsamlinger, hvor det med meget store flertal blev besluttet at gennemføre og finansiere fase 1 fra COWI´s forundersøgelse.

Vi er meget glade for, at Møns Bank giver mulighed for at optage lån, så udgiften eventuelt kan dækkes over 30 år – hvis man ønsker det. Alle vores medlemmer har dermed en reel valgmulighed i forhold til at betale af én gang eller fordele det over 30 år.

Optagelse af lån i Møns Bank er nu godkendt af Vordingborg Kommune

 

Grønt lys til Fase 1

Cowi forventer at fase 1- ansøgningen kan sendes frem til Vordingborg Kommune i løbet af marts måned. Fase 1 drejer sig især om at bygge bølgebrydere og fodre med sand ud for Nordre Dige ved Fællesskov Strandvej. Dette blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november. Planen er at fase 1 bliver afsluttet inden vintersæsonen 2024.

 

Diger og pumper

Når vi skal friholde vores område for vand fra alle sider, har både diger, bølgebrydere, pumper og afløb en meget stor betydning. Grundejerforeningen står for pumperne, og samarbejdet er meget vigtigt, når vores indsatser skal koordineres og bidrage til et samlet løsningsforslag. Grundejerforening og digelag har haft et fælles møde med COWI, og senere i marts måned mødes vores to foreninger igen. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde, og vi ser frem til, at Vordingborg Kommune bakker op om denne indsats. Beslutninger om det videre forløb foregår naturligvis i dialog med jer medlemmer.

 

Bølgebrydere og sandfordring i habitatområde?

Vi har flere gange fået oplyst, at Natura 2000 udpegningen er en umiddelbar hindring for at bygge bølgebrydere ved Nordre Dige / Ulvshalevej.

Der har tidligere været givet tilladelser til ansøgninger om anlæg i habitatnaturen ved Ulvshale – dermed er der fortilfælde i forhold til at få godkendt ansøgninger til yderligere kystsikring med bølgebrydere og sandfordring i netop dette område. Vi har drøftet sagen med COWI, og vi vil gerne udarbejde en egentlig ansøgning, der kan sendes videre til Vordingborg Kommune. Det forudsætter, at generalforsamlingen den 6. april giver opbakning til dette arbejde. Vi ønsker en proces med en god dialog om indhold og økonomi. COWI kommer med et oplæg til generalforsamlingen.

 

Idéer til klimaplan i Ulvshale

Mange af jer medlemmer har givetvis tanker, idéer eller forslag til en klimaplan for Ulvshale. På generalforsamlingen den 26. november 2023 blev det aftalt, at vi på hjemmesiden skulle oprette en fane med dette punkt. Den finder man under ”Dige projekter”.

Vi opfordrer til, at I deler jeres overvejelser om vores lokale klimatilpasning og sender en mail herom til bestyrelsen på info@ulvshale-digelag.dk. Husk at skrive, at I ønsker det lagt op på hjemmesiden. Vi glæder os til at høre fra jer.

Stor tak til Lars Fischer, som har indsendt ”Input til Digelaget 29.02.2024 klimaplan”

 

Den 6. april 2024 klokken 10 afholder vi ordinær generalforsamling i Mønshallerne.

Mange gode grunde til at deltage i generalforsamlingen

Der er mange bolde i luften, og der er meget at tale om. Vi håber, at der bliver et stort fremmøde til generalforsamlingen, og at der vil være en konstruktiv dialog og debat.

Dagsorden bliver udsendt senest 14 dage inden generalforsamlingen

 

Med venlig hilsen

Ulvshale-Fællesskov Digelag

Bestyrelsen

 

Download: Nyhedsbrev nummer 5 - marts 2024 (pdf - 171 kb)